با کارنامه ی فرزندمان چگونه برخورد کنیم؟

فصل امتحانات رو به پایان است و موعد تحویل کارنامه نزدیک؛ سوالی که اغلب برای خانواده ها پیش می آید اینست که چگونه با کارنامه فرزندمان برخورد کنیم؟
نمرات فرزندم بسیار از انتظاراتم دور بود؟
چگونه فرزندم را بابت نمراتش تشویق کنم؟
چگونه از کارنامه ی فرزندم برای پیشرفت بیشترش استفاده کنم؟

ما سعی میکنیم در این متن به بیانی ساده پاسخی اجمالی به این پرسش دهیم.

ادامه مطلب