باورهای غیرمنطقی یک ذهن

۱-  همه افراد جامعه باید مرا دوست بدارند و تأییدم کنند. ۲-  برای این‌که فردی ارزشمند و محبوب باشم، باید در همه زمینه‌ها توانمند و بالیاقت بوده، در همه عرصه‌ها باید پیشرفت کنم و دست‌آوردهای قابل توجهی کسب کنم. ۳-  جهان باید جایگاه عدل و انصاف بوده، همیشه باید با من خوب رفتار شود. ۴-   باورها و ارزش‌های دیگران باید مشابه باورها و ارزش‌های من باشد. دیگران باید کارها را همان‌طوری انجام دهند که من انجام می‌دهم. ۵-  افراد خاصی وجود دارند که بدذات و شرورند. آن‌ها باید برای رفتارهای…

ادامه مطلب