خدمات واژیک

دوره های آموزشی تربیت نیروی متخصص مدارس
دوره های آموزشی تربیت نیروی متخصص مدارس
دوره های آموزشی تربیت نیروی متخصص مدارس
مشاوره به مدارس در زمینه های: استراتژی آموزشی، مشاوره و پرورشی
تامین نیروی متخصص و اجرای طرح های مشاوره ای مدارس
تامین محتوای مشاوره ای مورد نیاز مشاوران و دانش آموزان
برگزاری تست های روانشناسی حوزه ی مربی مشاور
برگزاری همایش های دانش آموزی در حوزه ی تحصیلی
برگزاری همایش های آموزش خانواده
طراحی برد گیم میدانی تربیتی-پرورشی
طراحی بازی های محیطی تقویت کننده ی مهارت های روانشناختی
طراحی کلاس بازی محور آموزش کار تیمی
گروه های دانش آموزی - تربیت نوجوانان شاخص